All our Manuka Honeys

5+ NPA Manuka Honey

10+ NPA Manuka Honey

15+ NPA Manuka Honey

Supahoney™ Original

Supahoney™ + Lemon